Bản dịch tiếng Việt

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Các Tiêu chuẩn GRI mới hoặc sửa đổi sau đây không có Tiếng Việt:

GRI 207: Thuế 2019
GRI 303: Nước 2018
GRI 306: Chất thải 2020
GRI 403: An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp 2018

Vui lòng tham khảo các Tiêu chuẩn này bằng Tiếng Anh hoặc bằng một thứ tiếng khác.

Các tiêu chuẩn GRI thể hiện hệ thống thực hành tốt nhất toàn cầu dành cho báo cáo công khai hàng loạt các tác động về mặt kinh tế, môi trường và xã hội. Báo cáo phát triển bền vững dựa trên các Tiêu chuẩn cung cấp thông tin về những tác động tích cực và tiêu cực của tổ chức đối với phát triển bền vững.

Các Tiêu chuẩn GRI gồm nhiều phần, tương quan lẫn nhau được thiết kế chủ yếu để sử dụng như một bộ tổng thể, nhằm lập báo cáo phát triển bền vững tập trung vào các chủ đề trọng yếu. Ba Tiêu chuẩn tổng thể được mọi tổ chức sử dụng khi lập báo cáo phát triển bền vững. Tổ chức cũng có thể chọn các Tiêu chuẩn từng chủ đề để báo cáo về chủ đề trọng yếu của mình - kinh tế, môi trường hoặc xã hội.

Việc lập báo cáo tuân theo Tiêu chuẩn GRI cung cấp một bức tranh tổng thể về các chủ đề trọng yếu của tổ chức và các tác động có liên quan, cũng như cách thức quản lý những tác động này. Tổ chức cũng có thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần Tiêu chuẩn GRI chọn lọc để báo cáo thông tin cụ thể.

Các Tiêu chuẩn có sẵn dưới đây. Bạn có thể tải xuống riêng từng Tiêu chuẩn, hoặc tải xuống một bộ tổng hợp - bằng tệp zip hoặc bản PDF tổng hợp.

File resource Category Type Language Publ. Date
GRI 101: Tiêu chuẩn cơ sở (Foundation) 2016 GRI Standards pdf Vietnamese 23 May 2017
GRI 102: Công bố Thông tin chung (General Disclosures) 2016 GRI Standards pdf Vietnamese 23 May 2017
GRI 103: Phương pháp Quản trị (Management Approach) 2016 GRI Standards pdf Vietnamese 23 May 2017
GRI 201: Hiệu quả Kinh tế (Economic Performance) 2016 GRI Standards pdf Vietnamese 23 May 2017
GRI 202: Sự hiện diện trên Thị trường (Market Presence) 2016 GRI Standards pdf Vietnamese 23 May 2017
GRI 203: Tác động Kinh tế Gián tiếp (Indirect Economic Impacts) 2016 GRI Standards pdf Vietnamese 23 May 2017
GRI 204: Thông lệ Mua sắm (Procurements Practices) 2016 GRI Standards pdf Vietnamese 23 May 2017
GRI 205: Chống tham nhũng (Anti-corruption) 2016 GRI Standards pdf Vietnamese 23 May 2017
GRI 206: Hành vi Cản trở Cạnh tranh (Anti-competitive Behavior) 2016 GRI Standards pdf Vietnamese 23 May 2017
GRI 301: Vật liệu (Materials) 2016 GRI Standards pdf Vietnamese 23 May 2017